با سلام و احترام
نحوه پذیرش و احراز هویت بیماران اورژانسی فاقد مدرک شناسایی به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد.
1-پذیرش اولیه بیماران فاقد مدرک هویتی در اورژانس بر اساس اطلاعات ضمنی ارایه شده توسط بیمار انجام می گیرد.
2-به بیمار اعلام گردد تا زمان ترخیص نسبت به ارایه مدارک هویتی از طریق بستگان اقدام نماید .
3-بستری نمودن اتباع خارجی فاقد مدرک اقامتی و شناسایی در مراکز درمانی کشور در صورت عدم اضطرار و غیر اورژانسی بودن ممنوع بوده و لازم است از پذیرش اینگونه افراد خودداری نمایند .
4-در صورت مراجعه اورژانسی بیماران تبعه خارجی فاقد مدرک اقامتی و شناسایی به بیمارستانها لازم است ضمن بستری نمودن از طریق بستگان نزدیک نسبت به اخذ گواهی از سفارت متبوع در کشور مبنی بر احراز تابعیت و مشخصات بیمار وارائه به مرکز درمانی اقدام نمایند
5-با توجه به اینکه در مقررات الزام یا منعی برای الصاق عکس بیمار به پرونده وجود ندارد به نظر می رسد جهت سهولت شناسایی و احراز هویت بیماران ، الصاق عکس حائز پیامد های مثبت خواهد بود . بر این اساس در زمان پذیرش با جلب رضایت بیمار می توان اقدام به گرفتن عکس و الصاق به پرونده نمود .مضافا اینکه گرفتن وجه در قبال عکس فاقد مجوز می باشد.