با سلام خدمت همکاران
نظر به سوالات مکرر مراکز در خصوص لزوم تایید دستورات پزشک مشاور توسط پزشک معالج موارد ذیل بر اساس بخشنامه شماره 18267/2/س مورخ 83/09/21 وزارت متبوع و همچنین سنجه شماره یک استاندارد ب.12.1مراقبت های عمومی و بالینی استاندارد های ملی اعتبار بخشی جهت استحضار و اجرا اعلام می گردد:
- اقدامات تشخیصی ، درمانی درخواستی از طرف سایر اعضا تیم درمان و دستورات پزشک مشاور باید به اطلاع پزشک معالج برسد.
- پزشک معالج به عنوان مسئول اصلی و رهبر بالینی بیمار بوده و کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی بایستی تحت نظر ایشان انجام گیرد.
-انجام تمامی اقدامات تشخیصی و درمانی با تایید پزشک معالج.
-ثبت ساعت و تاریخ اطلاع نتایج اقدامات تشخیصی به پزشک معالج در پرونده.
- اقدامات تشخیصی ، درمانی درخواستی از طرف سایر اعضا تیم درمان و دستورات پزشک مشاور حالت توصیه ای داشته و تنها بعد از موافقت پزشک معالج و ثبت دستورات یاد شده در فرم دستورات پزشک قابلیت اجرا دارند.بجز در مواردی که تاخیر در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی به دستور سایر اعضای تیم پزشکی موجب به مخاطره افتادن حیات بیمار شود که پزشکان ذیصلاح مقیم یا آنکال در این خصوص تصمیم گیری می نمایند.